• English
  • German
  • Greek
  • Russian
  • Slovenian

Nagradna igra

PRAVILA NAGRADNE IGRE

»TOPLA FARMER HLAČE«

1.člen

Po teh pravilih prireja družba TAB Tovarna akumulatorskih baterij d.d.. Polena 6, 2392 (v nadaljevanju: Organizator), nagradno igro v reklamne namene z naslovom TOPLA farmer hlače.

2. člen

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, ki bo v času od 01.03.2024 do 31.03.2024 kupila akumulatorje Topla Energy ali TAB s kapaciteto med 75 in 180 AH za skupaj najmanj 500 Ah. Vsak udeleženec, ki bo z računom dokazal nakup navedenih akumulatorjev za najmanj 500 Ah prejme Topla farmer hlače.

3. člen

Nagrado Topla farmer hlače je možno prejeti tudi brez nakupa. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Nagrada ni izplačljiva v denarju. Velikosti Topla farmer hlače je možno izbirati samo v okviru zaloge Organizatorja. Udeleženec nagradne igre lahko brez nakupa sodeluje v nagradni igri, na način, da na spleni strani: www.tab.si/nagradnaigra odgovori na 3 vprašanja ter pusti svoje osebne podatke.

Organizator bo izmed vseh, ki bodo pravilno odgovorili na vsa 3 vprašanja, izžrebal 3 dobitnike nagrade, ki bodo prejeli Topla farme hlače. Komisijsko žrebanje dobitnikov nagrade bo 2.4.2024 ob 12ih na sedežu Organizatorja.

4.člen

Organizator nagradne igre bo osebne podatke udeležencev in nagrajencev uporabljal izključno za namene nagradne igre in podeljevanja nagrad v nagradni igri. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša s temi pravili ter, da lahko Organizator nagradne igre po lastni presoji objavi njegovo ime in priimek na spletni strani Organizatorja, v primeru, če bo sodelujoči prejemnik nagrade.

Pravila nagradne igre so na vpogled na sedežu organizatorja ter na njegovi spletni strani www. tab.si.  V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju ter njihovi ožji družinski člani.

5.člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

Pravila začnejo veljati s pričetkom nagradne igre.

V Mežici, dne 28.02.2024