ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Η TAB δεν είναι μόνο παραγωγός μπαταριών υψηλής ποιότητας, αλλά φροντίζει
επίσης για την οικολογική απομάκρυνση και αποσύνθεση (ανακύκλωση)
χρησιμοποιημένων μπαταριών στην θυγατρική εταιρεία MPI Recycling.
Συμμετέχοντας στη διαδικασία EcoMotion, ο καταναλωτής της μπαταρίας μπορεί να
είναι σίγουρος ότι όλες οι μπαταρίες που επιστρέφονται στην TAB και το
περιεχόμενο μολύβδου τους θα επαναχρησιμοποιηθούν και ότι θα τηρηθούν όλες
οι διαδικασίες που απαιτούνται από το νόμο.